Fritidsboliger

Renovasjon for fritidsboliger:

Fritidsrenovasjon i RTA området er nå et helårstilbud. Leveringspunkter er til renovasjonsbuer, eller nedgravde løsninger med full sorteringsordning, for de aller fleste. For de få, som enda ikke har fått tildelt plass i sorteringsbu eller nedgravd løsning, vil det fortsatt være containere tilgjengelig.

 

I reguleringsplaner fra 2008 og nyere, er utbygger pålagt å bygge bu til avfall (sorteringsbu). Noen velforeninger i eldre felt har valgt å bygge egen bu. Der RTA har bygget sorteringsbu, eller nedgravd containeranlegg, blir abonnentene belastet et årlig beløp.

 

Det er vedtatt en differensiering av renovasjonsavgiften for hytter. Gebyret deles i en fast-del og en volum-del.

 

Renovasjonsavgiftens volum-del differensieres i følgende kategorier:

Kategori A – Standard hytteabonnement

  • Hytter med innlagt vann eller hytter i felt som er tilrettelagt for dette.  ELLER/OG:
  • Fraflytta hus som benyttes som fritidsbolig – må søkes om, og godkjennes av kommunen (Gjelder ikke eiendommer med boplikt).  ELLER/OG:
  • Samt hytter på sjøsiden av Fv 410 fra Hatho til Tvedestrand sentrum, videre Fv 411 over Bergendal og til Bosvika. Derifra til Søndeled og ut Fv 351 til Telemark grense.
Kategori B - Innlandshytter
  • Hytter i felt i innlandet uten innlagt vann.
Kategori C - Innlandshytter LNF område
  • Hytter / koier i innlandet uten innlagt vann og utenfor regulert felt.

 

Hytter i kategori C, der hytteeier har eget helårsabonnement i RTA sitt område, kan få
mulighet til en fellesløsning med sin egen helårsrenovasjon. Variabelt gebyr og eventuelt
påslag for renovasjonsbu vil da ikke bli belastet hytterenovasjonsgebyret.

 

Gebyrsatsene finnes her.


Slam ved fritidsboliger:
Innføring av tømmerutiner på slam ved fritidsboliger ble satt i verk 01.01.2009
Ifølge utslippstillatelsen som kommunene gir i forbindelse med minirenseanlegg og slamavskillere, ligger der krav til faste tømmerutiner. Dette har vi nå satt i system. Vi har hatt en ryddejobb, og alle med slike anlegg skal fra 01.01.2009 tas med på faste tømmeruter.

Anlegg tilhørende helårsboliger skal tømmes hvert annet år.
Anlegg tilhørende fritidsboliger skal tømmes hvert fjerde år.

Dette er gebyrpålagt, og fritidsboligene vil altså få et årlig gebyr som tilsvarer ½ årsgebyr av hva helårsboliger betaler.

Er der tett tank til fritidsboligen, skal denne tømmes hvert år. Gebyret er det samme som for tett tank til helårsbolig.
Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital